Çerez Politikası

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Emsan Kimya Reçine San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak, emsankimya.com.tr alan adlı internet sitemizin (“Site”) kullanımını kolaylaştırmak ve Sitemizin kullanımını kişiselleştirmek amacıyla çerezler ve yerel saklama teknolojileri kullanmaktayız. Teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Veri Sorumlusu

Unvanı        : Emsan Kimya Reçine San. ve Tic. A.Ş.

Adres          : Akçaburgaz Mah.3069.Sk.No:5 Esenyurt/İstanbul

İnternet Sitesi : www.emsankimya.com.tr

MERSİS      : 0334053874900028

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin edebilir.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Site’de kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

A. Çerezlerin Çeşitleri 

Kullanım Süresine Göre Çerez Çeşitleri: Site’de kullanım sürelerine göre iki tür çerez kullanılabilir; “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler”. Oturum çerezleri, Site’den ayrılana dek cihazınızda tutulan geçici çerezlerdir. Bir kalıcı çerez, cihazınızda siz onu silinceye kadar daha uzun süreli saklanmaktadır. (Çerezin cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı, o çereze ait süreye veya “ömre”, ve tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişecektir)

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Çeşitleri:

Şirket, internet sitelerinde, platformlarında, uygulamalarında, kullanım amacına göre aşağıda belirtilen çerezleri kullanmaktadır:

  • Operasyonel Amaçlı Çerezler (Zorunlu Çerezler): Site, platform, uygulama ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli olan çerezleri kullanabilir. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz veya tehlikeli davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir. Bu tür çerezler, Site’nin çalışması için zorunlu olup devre dışı bırakılamaz.

  • İşlevselliğe Yönelik Çerezler: Site, platform, uygulama ve hizmetlerinin en verimli şekilde kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.

  • Performansa Yönelik Çerezler: Site, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların Site’yi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir. 

  • Hedefleme ve Reklam Amaçlı Çerezler: Site, web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için de çerezler kullanabilmektedir. Bu çerezler aracılığıyla bireysel ilgi alanlarınız için özelleştirilmiş ürünler ve hizmetlerle ilgili reklamlar sunmak üzere, çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında bilgi toplayabiliriz. Bu amaçla, reklamlarımızın sunulduğu üçüncü taraf web sitelerinden de bilgi edinebiliriz. Üçüncü taraf reklam ağlarıyla çalıştığımız için, diğer web sitelerinde ve sosyal medya mecralarında bazı Şirket reklamları görebilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Operasyonel (Zorunlu) çerezler, bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/2/(c) hükmü “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVKK’nın 5/2/(e) hükmü “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. 

Hedefleme ve reklam çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/1 hükmü kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. 

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/1 hükmü kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.   

Performans çerezleri, istatistiki ölçümler yapılması, tekil ziyaretçilerin sayısının tahmin edilmesi ve dolayısıyla Site’nin iyileştirilmesi amacıyla KVKK’nın 5/2/(f) hükmü “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

 

C. Üçüncü Kişilere Aktarım

Sitemiz üzerinden toplanan çerezler, site trafik ve analitik raporlama amacıyla Google’a aktarılmaktadır.

Ayrıca, sunucularımızın yurtdışında olması sebebiyle ilgili sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere, açık rızanız doğrultusunda aktarım yapılmaktadır. 

D. İlgili Kişilerin Talepleri

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini    isteme,

· KVKK’nın 7. Maddesi çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya     KVKK’nın 7.maddesi kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle          kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde    zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde yazılı olarak bize başvurabilirsiniz.

· Şirket’in Akçaburgaz Mah.3069.Sk.No:5 Esenyurt/İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek,

· Şirket’in emsankimya@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine e-posta göndererek; veya

· Şirket’in policy@emsankimya.com.tr alan adlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sizin tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak.

E. Çerezleri Reddetme ve Silme

Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, ilgili kişilerin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir.

Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda Site, uygulama, platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilecektir. Kullandığımız çerezleri devre dışı bırakmak, Site’deki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir, örneğin Site’nin belirli bölümlerini görüntüleyemeyebilir veya Site’yi ziyaret ettiğinizde sizin için özelleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz.Tarayıcınızdan çerezleri devre dışı bırakmanızın yanı sıra, internet sitemizin giriş aşamasında da her bir çerez türü için rızanız talep edilmektedir. İlgili kısımdan çerez türlerini seçerek hangi tür çerezlere izin vereceğinize karar verebilirsiniz.

Site’yi görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (örneğin bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.), bu cihazların her birindeki her tarayıcının çerez tercihlerinize uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir.

F. Çerezlerin Kontrolü

Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR